Een 85-jarige: de pleisterende leer aan het licht

 

[gedateerd 10 mei 2004]

 

“Enige weken geleden vertelde iemand van uw boek Afwachten of verwachten. Dat was de  aanleiding, dat ik het boek heb aangeschaft. Op het ogenblik ben ik tot op de helft gekomen en ik moet zeggen dat ik de Heere gedankt heb, dat Hij u onder het schrijven ondersteund en voorgelicht heeft. De uitkomst heeft u intussen geleerd, dat de vervolging is losgebroken en ook daarvoor past het u Hem te danken. Want er zijn geen vervolgingen, als de leugen verkondigd wordt.”

(…)

Ik ben verblijd met uw boek, omdat het de pleisterende leer en de velerlei dwalingen aan het licht brengt. Vorige week legde de Heere een grote blijdschap in mijn hart, waarvan de reden is, dat Hij mij al vele jaren geleden te geloven gaf, dat Hij weder zou komen met Zijn Zuivere Waarheid, en nu mocht ik daar iets van zien, dat Hij aan het werk is, en daar wil onze Heere mensen voor gebruiken. Vrees daarom geen der dingen, die u vanwege de Waarheid Gods mag lijden. Het is maar een verwaardiging, en als we daar iets van zien, danken we Hem voor elk smaadwoord, omdat het Zijn Trouw en Waarheid aangaat. Het is de Heere die u lust, wijsheid en kracht gaf om zoveel onderzoek te doen, en wat kan dan een nietig mens u doen? In allen deze wens ik u de Gunst Gods toe, dan is alles wat tegen de waarheid op komt, te dragen. De Heere is Eindeloos Goed, om Zijn Waarheid wederom op Zijn Kandelaar te plaatsen, en zouden we ons dan beklagen, over de verdrukking, die daaraan vast is? Het was Zijn onbegrijpelijke werk om “deze tijden van onwetendheid te overzien”, en daarom onze oude vaderen aan te gorden, om ons de zuivere leer na te laten, en nu wil de Hoge Majesteit Gods daar Zijn Zegen aan verbinden.”

(…)

“En waarom vervolgt men de onderzoekers der waarheid, en wie zijn de vervolgers? Niet de wereld, maar voornamelijk de voorgangers in de kerken, en de reden van die vervolging is dat hun dwalingen aan het licht gebracht worden, en het verschrikkelijke is, dat de meesten van die vervolgers nog ware kinderen Gods zijn. Deze zijn verstrikt in de dwalingen, en zij worden in hun binnenste overtuigd, dat zij een kwalijke leer gepredikt hebben, maar de hoogmoed belet hen, om dat te erkennen, en zo slepen zij velen mee, om met vele woorden het gelijk aan hun kant te houden.”

 

 

Een Maatschappelijk werker:

 

Ik wil Klaas van der Zwaag bedanken voor zijn boek. Het is een middel geweest om mij naar Christus uit te drijven en aan Zijn gezegende voeten terecht te komen als mijn volkomen Zaligmaker. Hoofdstuk 2 was niet te weerstaan. Het is mijn zorg dat in de gemeenten waar het in dit boek over gaat, de posities worden versterkt. Dat is niet overal zo, maar voor zover ik het in mijn gemeente kan bekijken.

Ik hoop en bid dat dit boek de uitwerking zal hebben die het op mij gehad heeft. Terug naar de Schrift; “Onderzoekt de Schriften, die zijn het die van Mij getuigen…” en weg met alle ballast.