GG wijzen appel dr. Van der Zwaag af

 

Kerkredactie

 

UTRECHT - De generale synode van de Gereformeerde Gemeenten heeft vorige week een appelschrift van dr. K. van der Zwaag afgewezen. De synode stelde zich unaniem achter eerder genomen besluiten van de particuliere synode Oost en de classis Barneveld.

Van der Zwaag en zijn gezin hebben inmiddels het lidmaatschap van de Gereformeerde Gemeenten opgevraagd nu de kerkelijke weg ten einde is. Hij beraadt zich op aansluiting bij een ander kerkverband.

De kwestie rond Van der Zwaag begon in het najaar 2003 met de verschijning van zijn boek "Afwachten of verwachten?" (een historisch en theologisch overzicht van de uiteenlopende visies op de toe-eigening des heils).

De kerkenraad van de gereformeerde gemeente in Barneveld ontzegde Van der Zwaag op grond van de verschijning van zijn boek en vooral vanwege zijn uitlatingen daarover in de media de toegang tot het heilig avondmaal. Een appelschrift van Van der Zwaag tegen de maatregelen van de kerkenraad werd door de classis Barneveld ongegrond verklaard.

Van der Zwaag ging daarna in beroep bij de particuliere synode Oost. Deze schaarde zich in 2005 achter de maatregel. Volgens het oordeel van de particuliere synode had Van der Zwaag de kerkelijke weg moeten bewandelen in zijn kritiek op de prediking in zijn kerkverband. Door de publiciteit die op de verschijning van zijn boek volgde, zou hij voor veel onrust in de Gereformeerde Gemeenten hebben gezorgd.

Daarop ging Van der Zwaag in beroep bij de generale synode, die hem vorige week uitnodigde voor een toelichting. De synode stelde zich vervolgens echter unaniem achter de eerder genomen besluiten van kerkenraad, classis en particuliere synode.

Gezien de beslotenheid van de vergadering wil Van der Zwaag alleen kwijt dat de synode geen oordeel over de inhoud van het boek heeft willen geven, maar alleen de handelwijze van de appellant kritiseerde omdat hij een boek schreef dat in de kerkelijke weg ingediend had moeten worden. "De afwijzing van het boek is tot nu toe helaas dus zuiver procedureel geweest."

Ds. W. Silfhout, scriba van het moderamen van de synode, vindt dat een kerkelijke tuchtzaak zich niet leent voor openbaarheid. Nu echter over het appel van Van der Zwaag en de beslissing daarop van de synode zaterdagmorgen in diverse media is gepubliceerd, wil hij er "om misverstanden te voorkomen" desgevraagd kort op ingaan.

Wanneer iemand bezwaren heeft tegen de prediking binnen de Gereformeerde Gemeenten en aangeeft daarin verandering te willen zien aangebracht, moet dat op de kerkelijke wijze aan de orde worden gesteld, aldus ds. Silfhout. "Van der Zwaag heeft dat niet gedaan, maar heeft de publiciteit gezocht. Door niet de kerkelijke weg te kiezen heeft betrokkene de mogelijkheid om op kerkelijke wijze over zijn bezwaren te spreken zelf geblokkeerd. Deze handelwijze is in strijd met de door appellant afgelegde belofte bij het doen van openbare belijdenis. Er ontstaan dan problemen rond de heiligheid van het heilig avondmaal, terwijl het inhoudelijke gesprek stagneert."

De synode heeft, zegt ds. Silfhout, met verdriet dit besluit genomen.